Czynności notarialne

Dane kontaktowe:

KANCELARIA NOTARIALNA
NOTARIUSZ JOANNA SUŁOWICZ

ul. Piwna 12, 50-353 Wrocław
NIP: 8992512083
REGON: 365657987

Kontakt:

Tel/Fax: 71 326 38 40
Tel kom.: 511 164 765
Tel kom.: 511 164 745

Godziny otwarcia kancelarii:

poniedziałek - piątek 9:00 - 17:00

Zakres czynności notarialnych

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, notariusz dokonuje następujących czynności:

1. sporządza akty notarialne;
2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
3. podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;
4. sporządza poświadczenia;
5. sporządza poświadczenia;
6. doręcza oświadczenia;
7. spisuje protokoły;
8. sporządza protesty weksli i czeków;
9. przyjmuje na przechowanie pieniądze (depozyt), papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
10. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
11. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
12. składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;
13. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Wszystkie wymienione wyżej czynności są świadczone przez naszą kancelarię. Aby dokonać czynności notarialnej należy skontaktować się z naszą kancelarią telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem formularza kontaktowego, w celu uzyskania bezpłatnej informacji dotyczącej ustalenia formy czynności, wykazu niezbędnych dokumentów oraz wysokości kosztów związanych z czynnością.

Dane stron

Notariuszowi, przed dokonaniem czynności, powinny zostać przekazane osobiście, mailowo lub faxem dane identyfikujące strony czynności, to jest:

1. dla osób fizycznych: imiona, nazwiska, imiona rodziców, rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, NIP (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), adres zamieszkania, stan cywilny;
2. dla podmiotów innych niż osoby fizyczne: dane osoby lub osób, działających w imieniu podmiotu, to jest: imiona, nazwiska, imiona rodziców, rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, adres zamieszkania, określenie charakteru, w jakim działa dana osoba (np. pełnomocnik, członek zarządu, wspólnik, organ administracji publicznej, likwidator, kanclerz, rektor etc.), wraz z dokumentem stanowiącym podstawę upoważnieniado działania w imieniu podmiotu oraz dane podmiotu, który jest stroną czynności to jest: pełna nazwa, numer rejestru, REGON, NIP, adres siedziby, umowa spółki/statut (aktualny tekst jednolity umowy spółki/statutu).

Notariusz zobowiązany jest przed dokonaniem czynności stwierdzić tożsamość stron na podstawie prawem przewidzianych dokumentów, to jest: dowodu osobistego, paszportu lub karty pobytu.

Wykaz dokumentów do czynności:

Notariuszowi przed dokonaniem czynności, powinny zostać przekazane osobiście, mailowo lub faxem następujące dokumenty:

1. umowa zbycia lokalu mieszkalnego lub lokalu niemieszkalnego, stanowiącego odrębną własność:
a. zawiadomienie z księgi wieczystej lub odpis z księgi wieczystej, jeżeli jest prowadzona księga wieczysta dla prawa;
b. akt notarialny lub orzeczenie sądu stwierdzające podstawę nabycia;
c. godę właściwego naczelnika urzędu skarbowego albo zaświadczenie wydane przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie prawa do spadku lub praw majątkowych uzyskanych tytułem, określonym w art. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, zwolnione jest od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia;
d. dokumenty stwierdzające tożsamość osób biorących udział w czynności notarialnej;
2. umowa zbycia nieruchomości stanowiącej niezabudowaną lub zabudowaną działkę, w tym umowa zbycia nieruchomości rolnej:
a. zawiadomienie z księgi wieczystej lub odpis z księgi wieczystej, jeżeli jest prowadzona księga wieczysta dla prawa;
b. akt notarialny, orzeczenie sądu stwierdzające podstawę nabycia, przydział wydany przez spółdzielnię, umowę zawartą ze spółdzielnią o ustanowienie prawa lub przekształcenie prawa;
c. zgodę właściwego naczelnika urzędu skarbowego albo zaświadczenie wydane przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie prawa do spadku lub praw majątkowych uzyskanych tytułem, określonym w art. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, zwolnione jest od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia;
d. dokumenty stwierdzające tożsamość osób biorących udział w czynności notarialnej;
3. umowa zbycia nieruchomości stanowiącej niezabudowaną lub zabudowaną działkę, w tym umowa zbycia nieruchomości rolnej:
a. zawiadomienie z księgi wieczystej lub odpis z księgi wieczystej, jeżeli jest prowadzona księga wieczysta dla prawa;
b. akt notarialny lub orzeczenie sądu stwierdzające podstawę nabycia;
c. wypis z rejestru gruntów lub wypis i wyrys z rejestru gruntów lub wypis z kartoteki budynków wydane przez właściwe starostwo powiatowe, z klauzulą „dokument przeznaczony do dokonywania wpisów w księdze wieczystej”;
d. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, wydane przez właściwy Urząd Gminy/Miejski;
e. pismo/informację/zaświadczenie wydane przez właściwe starostwo powiatowe z treści którego wynika, że zbywana nieruchomość nie jest lasem, nie jest przeznaczona do zalesienia określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
f. zgodę właściwego naczelnika urzędu skarbowego albo zaświadczenie wydane przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie prawa  do spadku lub praw majątkowych uzyskanych tytułem, określonym w art. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn, zwolnione jest od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia;
g. dokumenty stwierdzające tożsamość osób biorących udział w czynności notarialnej;

W przypadku nabycia nieruchomości rolnej przez rolnika indywidualnego spełniającego warunki określone w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, należy przedłożyć notariuszowi do wcześniejszej weryfikacji wszystkie wymagane ww. ustawą dowody potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej.

4. akt poświadczenia dziedziczenia, w tym ewentualnie protokół otwarcia testamentu, oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, protokół dziedziczenia, akt poświadczenia dziedziczenia:
a. odpis skrócony aktu zgony spadkodawcy;
b. testament;
c. odpis skrócony aktu małżeństwa lub odpis skrócony aktu urodzenia;
d. zaświadczenie z ewidencji ludności właściwego Urzędu Gminy/Miejskiego o numerze PESEL lub nieważny dowód osobisty z numerem PESEL;
e. zawiadomienie z księgi wieczystej lub odpis z księgi wieczystej, prowadzonej dla prawa wchodzącego w skład spadku.

Secured By miniOrange